سخن روز /
شاخص های اختصاصی
فرم ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور 

موضوع مصوبه شماره 44642/ت 27701 هـ مورخ 81/10/28 هیأت وزیران و آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 ق.م.خ.ک تصویب نامه شماره 44327/4225 تاریخ 01/14 فرم الف 

شاخص های اختصاصی سال 1397

سازمان مرکزی تعانی روستایی ایران    
ردیف   عناوین شاخص  مستند قانونی شاخص استاندارد ملی واحد سنجش MU    
عنوان محور کرمانشاه
            هدف امتیاز
1 آموزش آموزش ارکان ،کارکنان و اعضای تعاونیها و تشکل های روستایی و کشاورزی ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی و
ماده 6 قانون افزایش بهره وری قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی
78549 نفر روز 912 1.4
2 سازماندهی و ساماندهی شرکتها و انحادیه های روستایی و کشاورزی تولیدی ، سهامی زراعی و نظام های صنفی 4830 تعاونی 227 2.3
3 توسعه تشکلها سازماندهی تشکل ها و صنوف کشاورزی ( زمینه سازی ، زمینه یابی ، ایجاد و تشکیل ) ماده 5 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی    - ماده 2 آیین نامه قانون تمرکز وظایف
و اختیارات بخش کشاورزی   - ماده 35 قانون نظام مهندسی کشاورزی 
- اساسنامه نظام صنفی کارهای کشاورزی 
60 تعداد 1 0.8
4 ساماندهی صنوف و تشکل ها ( برگزاری مجامع و انتخابات ) 650 تعداد 23 3.5
5 عضویت ، صدور و تمدید پروانه ها 93538 فقره 1500 0.5
6 نظام بهره برداری ایجاد و ساماندهی الگو های نظام بهره برداری توامان آب و زمین قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی مصوب سال 1393 
 - قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی - بند ز ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه
62 تعاونی 0 0.0
7 مشارکت بهره برداران در مدیریت آب  45 گروه 5 11.1
8 بازرگانی راهبری خرید توافقی،حمایتی و تضمینی محصولات کشاورزی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی اساسنامه سازمان 4840000 تن          174,378 4.3
9 فنی اجرایی ایجاد صنایع سورت، بسته بندی، فرآوری ، تبدیلی ، بوجاری    ، ذرت خشک کنی،خوراک دام ،شیر و لبنیات 446 واحد  9 2.0
10 خدمات مهندسی کشاورزی تامین و توزیع نهاده های کشاورزی  3660 هزارتن 27 0.7
11 حسابرسی  حسابرسی تشکل های تعاونی اساسنامه سازمان 5060 تعاونی 162 4.2
تاریخ به روز رسانی:
2019/05/23
تعداد بازدید:
366
Powered by DorsaPortal